comunicat de presă
masă rotundă - prezentare
Clubul Literar - invitaţie
Clubul Literar - prezentare
fluturaş
 
press release
round table - presentation
The Literary Club - invitation
The Literary Club - presentation
flyer

Peisaj

curator Vladimir US

Proiectul Peisaj este o revenire critică asupra limbajului şi modalităţilor de reprezentare utilizate de diverşi artişti care în scopul propulsării mesajului său apelează la un gen de artă considerat deja clasic.

Această propunere curatorială este o încercare de a demistifica genul de artă peisaj ce a devenit clişeu pentru artistul autohton, şi, care, într-o oarecare măsură, a fost ’naţionalizat’, figurînd în programul diferitor instituţii cum ar fi Muzeul Naţional de Artă a Moldovei (expoziţii tematice), Centrul pentru Artă Contemporană, Chişinău (tabăra anuală CarbonART),  Liceul Republican-Internat de Arte Plastice „Igor VIERU” (practica de vară) şi alte structuri printre care se numără ‘cîmpul minunilor’ (squarul de pe lîngă Teatrul Eminescu), biblioteci şi centre medicale (expoziţii).

Practicat în permanenţă de către toate generaţiile de artişti, fie cu ocazia organizării unor tabere de creaţie sau plecări la studii în afara oraşului, sau fiind vorba despre compoziţii tematice realizate în cadrul programei de învăţămînt artistic, acest gen de arta îşi impune tot mai mult prezenţa sa în mentalitatea colectivă atît a cercurilor artistice cît şi a publicului larg.

Mai mult decît atît, artistul contemporan, odată ce a trecut prin procesul de educaţie artistică din Moldova, însuşeşte un fel anume de a vizualiza lucrurile care ţine neapărat de acele cîteva genuri de artă promovate în spaţiul cultural local, printre care se numără şi peisajul.

Proiectul Peisaj urmăreşte să ofere o imagine a timpurilor noastre în proces de transformare, iar pe de altă parte pune la încercare viabilitatea acestui gen de artă în contextul artei contemporane.

Cum se modifică peisajul din jurul nostru / dacă cadrul urban local presupune o dezvoltare a acestuia / cultura rurală, ecologie şi globalism / importanţa grădinei din jurul casei / oare e urîtă natura de la sine? / problema picturii prin verde sau reducerea peisajului la un exerciţiu de culoare / estetic şi frumos / peisaj(comoditate vs. peisaj(medium, după W. J. Tom MITCHELL / potenţialul său de reflecţie şi reprezentare a problemelor contemporane / dezvoltarea acestui gen de artă, sunt citeva motive abordate în cadrul proiectului Peisaj.

Fiind unul din genurile de artă practicat pe larg de artiştii autohtoni proiectul va căpăta o dezvoltare prin bifurcare, în viitor fiind preconizate alte două expoziţii ce vor prezenta într-o perspectivă similară genul portretisticii şi cel al naturii statice.

Proiectul Peisaj inaugurează acest ciclu de expoziţii şi propune publicului să cunoască creaţia mai multor generaţii de artişti din Moldova şi din alte ţări pentru care acest gen de artă a prezentat sau prezintă un interes deosebit.

Unul din compartimentele expoziţiei este alcătuit din opere de artă realizate între anii 1904 – 2005, preluate din colecţia Muzeului Naţional de Artă a Moldovei şi colecţii particulare, autorii cărora, marea  lor parte, nu mai sunt printre noi. Un alt compartiment prezintă lucrări ce aparţin elevilor Liceului Republican-Internat de Arte Plastice "I. Vieru" din Chişinău, programul căruia oferă studiului naturii un loc aparte. Cealaltă parte a expoziţiei este dedicată creaţiei contemporane reprezentînd artişti din Bulgaria, Franţa, Germania, Moldova şi Statele Unite ale Americii cu lucrări realizate în ultimii 3-5 ani şi lucrări noi.

PROGRAM | 12 - 23 aprilie 2007

12 aprilie 2007 imagini
Vernisarea expoziţiei Peisaj
Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi, UAP
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 3, Chişinău

Sala Mică | ora 18:00

18 aprilie 2007 imagini
Masa rotundă Dealurile Moldovei. Peisaj şi implicaţiile sale sociale
Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi, UAP
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 3, Chişinău

Sala Mică | ora 17:00

23 aprilie 2007 imagini
Clubul Literar Peisajul poeziei tinere
Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi, UAP
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 3, Chişinău

Sala Mică | ora 18:00

PARTICIPANŢI

CANDU Angela | Moldova
DAVIS John | Statele Unite ale Americii
FABIAN Tudor | Moldova
FISTICANU Ion | Moldova
GAMARŢ Andrei | Moldova
JONES Dianne | Statele Unite ale Americii
MINCHEVA Penka | Bulgaria
POPESCU Ghenadie | Moldova
SAINCIUC Lică | Moldova
STUMPF Sebastian | Germania
THOMAS Benjamin | Franţa
US Vladimir | Moldova
VERLAN Mark | Moldova

Din colecţia Muzeului Naţional de Artă al Moldovei
BAILLAYRE August, 1879 - 1962
OKUŞKO Vladimir, 1862 - 1919
PETRIC Mihail, 1922 - 2005
SEVASTIANOV Dmitrie, 1908 - 1956
VIERU Igor, 1923 - 1988
ZEVIN Ada, 1918 - 2005

Din colecţii private
GRECU Mihai, 1916 - 1988
ROMANESCU Eleonora, 1926

Liceul Republican-Internat de Arte Plastice 'I. Vieru'
ARAMĂ Ion
ATAMANIUC Valerii
BADANEV Natalia
BULGARU Gheorghe
CAUŞ Alesea
CLAPATIUC Alexandra
DENISIUC Mihai
GALBUR Vitalie
LITVIN Ecaterina
MARDARI Liuba
OLENICENCO Anna
PÎSLARU Cătălin
POPA Nelu
RABEI Carolina
SAMSON Dorina
ŞIBAEV Dumitru
TOFILAT Igor
VOICA Andrei

PARTENERI

Ministerul Culturii şi Turismului al Republicii Moldova
Muzeul Naţional de Artă al Moldovei
Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova
Centrul Expoziţional "Constantin Brâncuşi", UAP
Liceul Republican-Internat de Arte Plastice "I. Vieru"
Ambasada Statelor Unite ale Americii
Clubul Literar

SPONSORI

"DüFA", Chişinău

CONTACTE

pentru a afla mai multe detalii despre proiect contactaţi-ne la:

tel: + (373) 69 171010
email: infooberliht.org.md
skype: oberliht
http://archive.oberliht.com

 

Landscape

curator Vladimir US

The project Landscape is conceived as a critical review of the art language and display modalities applied by different artists in their work, who, in order to pass their message, make use of a classical art genre.

This curatorial proposal tries to demystify the landscape genre of art that became a cliche for the local artists and which in a certain way was ’nationalized’, being included in the program of different institutions like the National Art Museum of Moldova (thematic exhibitions), Centre for Contemporary Art, Chişinău (yearly contemporary art symposium CarbonART ), Republican Lyceum of Fine Arts „Igor VIERU” (summer practice) and other organizations and initiatives like ’the wonder field’ (Mihai Eminescu Theatre square), libraries and medical centres (exhibitions) among them.

Being practiced by all generations of artists on different occasions like art symposiums or study visits outside the city are, or when executing thematical compositions as part of the artistic education program, this art genre is more and more imposing its presense in the collective mentality of the art circles but also of the broad public.

Even more, the contemporary artist today, once s/he graduated any of Moldovan art education programs, inherits a certain manner to visualize the things, in a tight connection to the art genres promoted in our cultural space and to the landscape among them.

The project Landscape intends to offer a picture of our times in the process of transformation, but on the other hand it tries out the viability of this art genre in the context of contemporary art.

Which way the surrounding us landscape modifies / if it’s development is considered by the local urban planners / rural culture, ecology and globalism / the importance of the garden around the house / if the nature is ugly / the problem of painting with green or landscape as an exercise of colors / aesthetic and beautiful / landscape(commodity versus landscape(medium, according to W. J. Tom MITCHELL / its reflexive potential and capacity to represent contemporary problems / the question of its development are few aspects that are tackled by the project Landscape.

Being considered one of the favorite art genres practiced by the local artists the project will develop by presenting in the future, in a similar perspective, two other exhibitions grouped around the portrait and still life.

The project Landscape launches this cycle of exhibitions and proposes to the public the art works realized by few generations of artists from Moldova and abroad who have a particular interest for this art genre.

One of the compartments of the exhibition is composed out of the art works realized between 1904 and 2005, offered by the National Art Museum of Moldova and borrowed from private collections, whose authors did significant work and, with exception of few of them, are not any more among us. Another part of the exhibition shows works done by the pupils of the Republican Lyceum of Fine Arts „Igor VIERU” where the educational program offers a special place to the study of nature. The rest of the show puts forward the contemporary creation presenting artists from Bulgaria, France, Germany, Moldova and United States of America with artworks executed during the last 3-5 years and new works.

PROGRAM | April 12 - 23, 2007

April 12, 2007 images
Opening of the exhibition Landscape
Exhibition Centre Constantin Brâncuşi, UAP
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 3, Chişinău

Small Gallery | 6 pm

April 18, 2007 images
Round table Moldovan hills. Landscape and its social implication
Exhibition Centre Constantin Brâncuşi, UAP
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 3, Chişinău

Small Gallery | 5 pm

23 aprilie 2007 images
Literary Club The landscape of youth poetry
Exhibition Centre Constantin Brâncuşi, UAP
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 3, Chişinău
Small Gallery | 6 pm

PARTICIPANTS

CANDU Angela | Moldova
DAVIS John | United States of America
FABIAN Tudor | Moldova
FISTICANU Ion | Moldova
GAMARŢ Andrei | Moldova
JONES Dianne | United States of America
MINCHEVA Penka | Bulgaria
POPESCU Ghenadie | Moldova
SAINCIUC Lică | Moldova
STUMPF Sebastian | Germany
THOMAS Benjamin | France
US Vladimir | Moldova
VERLAN Mark | Moldova

From the collection of the National Museum of Art of Moldova
BAILLAYRE August, 1879 - 1962
OKUŞKO Vladimir, 1862 - 1919
PETRIC Mihail, 1922 - 2005
SEVASTIANOV Dmitrie, 1908 - 1956
VIERU Igor, 1923 - 1988
ZEVIN Ada, 1918 - 2005

From private collections
GRECU Mihai, 1916 - 1988
ROMANESCU Eleonora, 1926

Republican Lyceum of Fine Arts „Igor VIERU”
ARAMĂ Ion
ATAMANIUC Valerii
BADANEV Natalia
BULGARU Gheorghe
CAUŞ Alesea
CLAPATIUC Alexandra
DENISIUC Mihai
GALBUR Vitalie
LITVIN Ecaterina
MARDARI Liuba
OLENICENCO Anna
PÎSLARU Cătălin
POPA Nelu
RABEI Carolina
SAMSON Dorina
ŞIBAEV Dumitru
TOFILAT Igor
VOICA Andrei

PARTNERS

Ministry of Culture and Tourism of Republic of Moldova
National Museum of Art of Moldova
Union of Artists from Republic of Moldova
Exhibition Centre "Constantin Brâncuşi", UAP
'I. Vieru' Republican Lyceum of Fine Arts
Embassy of the United States of America
Literary Club

SPONSORS

"DüFA", Chişinău

CONTACTS

for more
detailes don't hesitate to contact us at:

tel: + (373) 69 171010
email: infooberliht.org.md
skype: oberliht
http://archive.oberliht.com