APEL de PARTICIPARE
Program activităţi   |   2 - 31 iulie, 2007
Program călătorii în oraşul Chişinău
  |   2 - 6 iulie, 2007
Ciclul de prezentări oferite de Iosif KIRALY   |   2 - 6 iulie, 2007
Iosif KIRALY CV
VERNISAJ - comunicat de presă
fluturaş
afiş
INTERVENŢII2 în STARE de URGENŢĂ, Nr. 1, Ian 2008, p. 11
INTERVENŢII2 în STARE de URGENŢĂ, Nr. 1, Ian 2008, p. 12-13
INTERVENŢII2 în STARE de URGENŢĂ, Nr. 1, Ian 2008, p. 14
OPEN CALL
Program of activities   |   July 2 - 31, 2007
Program of the city walks in Chişinău
  |   July 2 - 6, 2007
Cycle of presentations by Iosif KIRALY   |   July 2 - 6, 2007
Iosif KIRALY CV
OPENING - press release

flyer
poster
STATE of EMERGENCY magazine, Nr. 1, Jan 2008, p. 11
STATE of EMERGENCY magazine, Nr. 1, Jan 2008, p. 12-13
STATE of EMERGENCY magazine, Nr. 1, Jan 2008, p. 14

INTERVENŢII2

proiect de instruire în domeniul fotografiei şi imaginii digitale


director de proiect – Vladimir Us

Într-o epocă a uniformizării marcată de globalism şi neo-liberalismul relaţiilor economice, implicit consumerism, în care peisajul vieţii cotidiene devine din ce în ce mai structurat, supus uniu control şi supravegheat, regulile jocului tot mai restrânse, identităţile şi clişeele fundamentale, mediul artistic instituţionalizat şi instrumentalizat, devine tot mai greu de identificat spaţiile disponibile (flexibilie) pentru activităţi de ordin innovator, experimental, creativ.
Astfel una din căi ce se face simţită este de a interveni într-o lume deja organizată sau, poate, de a ne refugia în pustiu?

INTERVENŢIEo acţiune / un gest / un semn

INTERVENŢIA care este potenţialul său creativ / participativ / reacţionar?
– cum modifică ea obiectul / subiectul / contextul / spaţiul intervenţiei?
– pe ce cale este ea realizată?
– cu ce mijloace?
– cu ce scop / finalitate?

INTERVENŢIIproiect de artă contemporană conceput să exploreze forma, dimensiunea ideatică / conceptuală, contextele în care poate fi degajat, vizibilitatea / invizibilitatea, temporalitatea actului de intervenţie

INTENŢIA PROIECTULUI

Definirea multiplelor intervenţii în realizarea unei imagini, având la bază fotografia şi posibilităţile mijloacelor tehnologiilor avansate, dar şi intervenţia ca fenomen psihologic, social, estetic. Ce este în sine o intervenţie şi la ce obligă ea, cum se manifestă cel care intervine? După DEX intervenţia inseamnă – faptul de a interveni într-o acţiune (proces, discuţie, remedeiere a unei defecţiuni etc.), după noi intervenţia e mult mai complexă şi ea relevă / aduce cu sine nişte problematici dintre cele mai diverse (de la social-politice la cele artistice), care ar trebui să fie în vizorul oricărui artist contemporan, ca material de lucru, ca mediu de lucru, sau ca artă propriu-zisă. Intervenţia este, până la urmă, o acţiune asumată, programată, care tinde să producă o schimbare.

Etapa a II-a a proiectului INTERVENŢII vizează cunoaşterea şi valorificarea spaţiului public. Acesta din urmă fiind redus la o imagine obscură, iar pe alocuri limitat în opţiunile sale ori închis pentru orice fel de manifestări, este marcat de prezenţa unor interese politice şi comerciale, gestionat şi controlat de forţele deseori declarative ale puterii, fapt decisiv la edificarea noii sale identităţi.

Proiectele propuse de participanţi fac referinţă la spaţiul în care locuim şi care ne formează, preluînd drept punct de plecare structura socială, administrativă şi economică a urbei. În urma celor 5 călătorii organizate în cadrul oraşului Chişinău au fost identificate subiectele şi problemele ce au dat curs proiectelor artistice. Artiştii s-au simţit liberi de a interveni nestingherit acolo unde au considerat că este necesar.

Pentru a afla mai multe despre etapa I a proiectului INTERVENŢII (2 octombrie 2006 – 31 mai 2007) accesaţi următoarea pagină web: http://archive.oberliht.com/interventii/index.html

PROGRAM     |     2 – 31 iulie, 2007

Călătorii în oraş, Chişinău, 2 - 6 iulie 2007

ZONE DE INFLUENŢĂ ŞI CU STATUT SPECIAL imagini
Piaţa Marii Adunări Naţionale, Catedrala Mitropolitană „Naşterea Domnului”, Muzeul Istoriei Militare, Complexul Memorial al Gloriei Militare „Eternitate”, Cimitirul Central, Ambasada Statelor Unite ale Americii

S
OCIETATEA DE ORDINE / CONTROL imagini
Spitalul Clinic Municipal „Sfîntul Arhanghel Mihail”, Comisariatul General de Poliţie, Închisoarea centrală din Chişinău, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

P
ROCESUL DE GENTRIFICARE imagini
str. Lacului, str. Cireşilor, str. Bujorilor, Parcul „Valea Morilor” (lacul Comsomolist), Casa Herţa, Stadionul Republican

SPAŢII INVIZIBILE / DELĂSATE / MARGINALE / PĂRĂSITE / ÎNCHISE imagini
Fostul spital de Tuberculoză, sub pod (calea Basarabiei), Circul, str. Bulbocica (spaţiul rezervat pentru Stadionul Olimpic), Cimitirul Evreesc

Z
ONE DE DISTRIBUŢIE / CIRCULAŢIE / NON-LOCURI
Piaţa Centrală, Aeroportul, METRO imagini

Program prezentări, Iosif KIRALY, 2, 3 iulie 2007
imagini
Centrul pentru Artă Contemporană, Chişinău [ksa:k]
str. Independenţei 1 (Colegiul de Arte Al. Plămădeală), Chişinău

sala de proiecţii | ora 17:00 - 20:00


Program prezentări, Iosif KIRALY, 4 - 6 iulie 2007 imagini
Alianţa Franceză din Moldova
str. Sfatul Ţării 18, Chişinău

sala de conferinţe | ora 16:00 - 19:00


Vernisarea expoziţiei INTERVENŢII2, 1
9 iulie 2007 imagini
Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi, UAP
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 3, Chişinău

Sala Mică | ora 18:00

INVITAŢI

KIRALY Iosif

PARTICIPANŢI

BOUROŞ Ludmila
BRUMA Mihai
CUZMENCO Victor
DRAGANOVA Diana
FIODOROVA Tatiana
FRANCOVA Irina
GAMARŢ Andrei
GARŞTEA Victor
IURAŞCO Vitalie
KUZMENKO Max
RAEVSCHI Alexandru
SPRÎNCEANĂ Emanuela
US Vladimir

PARTENERI

Uniunea Latină (Biroul din Republica Moldova)
Alianţa Franceză din Moldova
Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova
Centrul pentru Artă Contemporană, Chişinău [ksa:k]

CONTACTE

pentru a afla mai multe detalii despre proiect contactaţi-ne la:

tel: + (373) 69 171010
email: infooberliht.org.md
skype: oberliht
http://archive.oberliht.com

 

INTERVENTIONS2

project for photography and digital image


project director - Vladimir Us

In an epoch of unification marked by globalism and the neo-liberal economic relations, as well as consumption that changes the landscape of our everyday lives and makes it more structured, organized and controlled, when the rules of the game are more and more restricted, identities and stereotypes become fundamental, the art world is institutionalized and instrumentalized, it becomes less and less possible to identify available spaces for innovative, creative and experimental activity.
That's why one of the ways that is left is to intervene into the already organized society in which we live or, may be, to escape into the void?

INTERVENTION an action / a gesture / a sign

THE INTERVENTION – what is its creative / participatory / reactive potential?
– how does it modify the object / subject / context / space of intervention?
– how is it produced?
– with which means?
– and scope?

INTERVENTIONS contemporary art project conceived to explore the form, the ideatic / conceptual dimension, the contexts
in which can be educed, the visibility / invisibility, temporality of the act of intervention

PROJECT INTENTION

To define multiple interventions when conceiving an image with the help of photography and digital technologies, as well as to understand the phenomenon of intervention from psychological, social, aesthetic and other perspectives. What is an -intervention- and how should we coope with it, what does it require from the part of the one who intervenes? Accordingly to the Explicative Dictionary the intervention is – the action of coming between / the action of becoming involved in a situation, esp. so as to prevent sth. happening or to try to help sb; accordingly to us intervention is much more complex and is raising very diverse questions (starting with socio-political and finishing with artistic ones), that should concern any contemporary artist as working material, medium or art in its proper sense. Ultimately the intervention is an assumed and programmed action that intendes to produce a change.

The second phase of the INTERVENTIONS project had as intention to investigate the public space as being marginalized and invisible, with limited access or even closed for any kind of manifestiations, marked by the presence of political and commercial interests, managed and controlled by the declarative forces of power, which fact is decisive for its future identity.

The projects elaborated by the participants make refference to the space in which we live and that shapes us all by taking as a starting point the social, administrative and economic structure of the city. As a follow up of the 5 trips organized in the city of Chisinau were identified the subjects and themes that stay behind the final works. The participating artists felt free to intervene wherever they thought was necessary.

For more detailes about the first phase of the INTERVENTIONS project (October 2, 2006 – May 31, 2007) please consult this web page: http://archive.oberliht.com/interventii/index.html

PROGRAM     |     July 2 – 31, 2007

City walks in Chişinău, July 2 - 6, 2007

ZONES OF INFLUENCE & WITH A SPECIAL STATUS images
"Piaţa Marii Adunări Naţionale" Central Square, "Naşterea Domnului” Metropolitan Church, Museum of Military History, "Eternitate” Memorial of Military Glory, Central graveyard, Embassy of USA

S
OCIETY OF ORDER / CONTROL images
"Sfîntul Arhanghel Mihail” Municipal Hospital, Central Police Office, Chisinau Central Prison, Academy of Music, Theatre and Fine Arts

PROCESS OF GENTRIFICATION images
Lacului str., Cireşilor str., Bujorilor str., „Valea Morilor” Park (Komsomolist Lake), Herţa House, Republic Stadium

INVISIBLE / NEGLECTED / MARGINAL / DESERTED / CLOSED SPACES images
Former Tuberculosis hospital, under the bridge (calea Basarabiei), Circus, Bulbocica str. (space reserved for the Olympic Stadium), Jewish graveyard

ZONES OF DISTRIBUTION / CIRCULATION / NON-LIEUX
Central Market, Airport, METRO images

Program of presentations by Iosif KIRALY, July 2, 3, 2007 images
Center for Contemporary Art, Chişinău [ksa:k]
Independenţei str. 1 (Art College Al. Plămădeală), Chişinău

projection room | 5 - 8
pm

Program of presentations by Iosif KIRALY, July 4-6, 2007 images
French Alliance from Moldova
Sfatul Ţării str. 18, Chişinău

conference room | 4 - 7 pm


INTERVENTIONS2 - opening of the exhibition, July 19, 2007 images
Exhibition Centre Constantin Brâncuşi, UAP
Ştefan cel Mare şi Sfînt bd. 3, Chişinău

Small Gallery | 6 pm

GUESTS

KIRALY Iosif

PARTICIPANTS

BOUROŞ Ludmila
BRUMA Mihai
CUZMENCO Victor
DRAGANOVA Diana
FIODOROVA Tatiana
FRANCOVA Irina
GAMARŢ Andrei
GARŞTEA Victor
IURAŞCO Vitalie
KUZMENKO Max
RAEVSCHI Alexandru
SPRÎNCEANĂ Emanuela
US Vladimir

PARTNERS

Latin Union (Republica Moldova)
French Alliance from Moldova
Union of Artists from Republic of Moldova
Center for Contemporary Art, Chişinău [ksa:k]

CONTACTS

for more detailes don't hesitate to contact us at:

tel: + (373) 69 171010
email: infooberliht.org.md
skype: oberliht
http://archive.oberliht.com