oberliht | proiecte | supliment Oberliht | galeria mObilă | resurse | download | contacte

   

afiş
Sofija POPOVIC CV
fluturaş

 

poster
Sofija POPOVIC CV
flyer

Sofija POPOVIC
1 - 31 decembrie, 2008

galeria mObilă vine luna asta cu încă o absolventă, a unei alte generaţii, a aceleiaşi Facultăţi de Arte Plastice din Belgrad. Mergînd pe aceeaşi linie a căutării identităţii, „ARTIŞTII MUNCITORI LE-AU FĂCUT PE TOATE NIMIC DE FĂCUT PENTRU NOI” este pe de o parte o resemnare faţă de prejudecăţile mediului intelectual-artistic, pe de alta un strigăt nici pe departe disperat şi, surprinzător – nici revoltător sau apatic, dar calm şi viabil, conştient ca o alarmă de automobil care semnalizează despre producerea unor neregularităţi şi atenţionează posibilitatea unei situaţii critice, a unei nevoi de revizie şi recontemplare a stării generale de lucruri.

Spre deosebire de „ICONOCLASM ÎN CĂUTAREA IDENTITĂŢII”, „ARTIŞTII MUNCITORI LE-AU FĂCUT PE TOATE NIMIC DE FĂCUT PENTRU NOI” merge mai departe de problema de identitate a personalităţii şi se concentrează asupra identităţii artistului. Cu specificare – artistului contemporan.

Totul e clar acum (sau nu e clar, dar nu asta contează – şi aici e vorba deja de un proces psihic fundamental) în ceea ce priveşte individul civic, identitatea artistică este considerată primordială şi analiza anume a acestei identităţi devine prioritară faţă de cea general-personală.

Totuşi, trecînd peste orice analiză a interiorului acestui dualism al relaţiei dintre căutarea identităţii şi dedublarea personalităţii, peste toate discuţiile despre cât de pseudo-clişeiate şi fumate sunt subiectele de lapsus identitar, ba trecînd chiar şi peste oportunitatea de a ne folosi de subiectul discuţiei iniţiate pentru a mai eşua încă o dată în încercarea de a redefini noţiunea de nihilism, conchidem că este vorba mai curând nu atât de o introspecţie, cât de o radiografie externă aplicată paralel în micro- şi macrostructurile socioculturale, de o sfidare stranie, dar în aceeaşi măsură şi magică, cu mult, şi foarte fin sarcasm a acelor individuumuri pentru care opoziţia artistică nu mai înseamnă demult menţinerea idealisticului „frumosul va salva lumea”, speculaţia culturală în jurul sacralităţii canoanelor academice ale acestora fiind de o evidenţă ridicolă.

Astfel, Aleksandra DEDIC şi Sofija POPOVIC sunt două exemple de artişti care şi-au găsit şi care îşi cunosc identitatea, atât cea civică cât şi cea artistică, discursul despre identitate fiind mai degrabă un instrument de exprimare şi manifestare, de impunere a acestei identităţi decât de căutare a ei.

„ARTIŞTII MUNCITORI LE-AU FĂCUT PE TOATE NIMIC DE FĂCUT PENTRU NOI” este şi denumirea tezei postuniversitare (în pregătire) a artistei Sofija POPOVIC, care va include şi o prezentare publică a acestor lucrări.

Text - Vadim ŢÎGANAŞ

 

Sofija POPOVIC
December 1 - 31, 2008

The mObile gallery comes this month to present you a graduate of a younger generation of the University of Fine Arts in Belgrade. Similarly to the previous artist's search for identity, the “HARD-WORKING ARTISTS DONE IT ALL LEFT NOTHING FOR US TO DO” on one hand seems to resignate over the prejudices existing in the intellectual-artistic environment, and on the other hand – it comes like a yell, which surprisingly doesn't turns to be desperate at all, neither revolting or apathetic, but calm and viable, full of consciousness like a car alarm, bringing attention to something wrong going on, suggesting the probability of a critical situation to happen, and also the need to revise and to rethink the general state of things.

In contrast with the “ICONOCLASM IN SEARCH FOR IDENTITY”, the “HARD-WORKING ARTISTS DONE IT ALL LEFT NOTHING FOR US TO DO” takes further the issue of identity related to the person by concentrating on artist’s identity with particular emphases on the contemporary artist.

Everything becomes clear regarding the civic person (or may be not, but what matters is something else – and this is about a fundamental psychic process), the artistic identity starts to prevail over the general human identity and this is what should be researched.

However, putting aside all the analyses regarding the dualism existing between the search for identity and double personality, all the discussions about how full of cliche and blured the identity lapsus subjects are, even stepping over the possibility to use the subject of the initiated discussion so that we fail once again to redefine the notion of nihilism, we should conclude that it is to a lesser extend about introspection and to a greater extend about external radiography, a strange but equally magic defiance, applied in parallel to the socio-cultural micro- and macrostructures by such individuals for whom the artistic opposition means more than keeping alive the idealist role of beauty which "will save the world", for whom the speculations on academic canons’ sanctity constitutes ridiculous obviousness.

So far Aleksandra DEDIC and Sofija POPOVIC offer two examples of artists who found their identity, both civic and artistic ones, using the identity discourse as a mean to communicate and manifest, to impose it rather than searching for it.

“HARD-WORKING ARTISTS DONE IT ALL LEFT NOTHING FOR US TO DO” is also the title of the postgraduate thesis work by Sofija POPOVIC, which will also involve a public exhibition of this works.

Text - Vadim ŢÎGANAŞ

 
 

ARTIŞTII MUNCITORI LE-AU FĂCUT PE TOATE NIMIC DE FĂCUT PENTRU NOI

„ARTIŞTII MUNCITORI LE-AU FĂCUT PE TOATE NIMIC DE FĂCUT PENTRU NOI” tratează o serie de teme cum ar fi: "moartea" picturii, elaborarea unui program artistic, procesul de selecţie, principiul cererii şi ofertei, toate filtrate printr-o perspectivă ironică. Rezultatul este un număr de simple desene, în majoritate colaje – fotografii/desene de ziar susţinute de un comentariu – care tind să sucească şi să joace cu sistemul. O tendinţă mai curind naivă. Urmare a presiunilor de genul „să fie ireproşabil şi justificat”, s-a dovedit că, cel puţin în cazul meu, naşterea unor produse marginale – care sunt, să le spunem, cele mai fără sens şi stupide desene – este inevitabilă…

Text - Sofija POPOVIC
Traducere - Vadim ŢÎGANAŞ

 

HARD-WORKING ARTISTS DONE IT ALL LEFT NOTHING FOR US TO DO

“HARD-WORKING ARTISTS DONE IT ALL LEFT NOTHING FOR US TO DO” deals with things such as: the death of a painting, building up an artistic curriculum, the selection process, the offer and demand principle, all from an ironic point of view. The result is a number of simple, mostly collage drawings – a newspaper photo/drawing backed up by a comment – which attempt to bypass and play the system. A rather naive attempt, too. Owing to the pressure of “must be flawless and justifiable”, it turned out that, at least in my case, a birth of side products, that is to say almost meaningless and stupid drawings, is unavoidable…

Text - Sofija POPOVIC

 
 
CV | CV
 

Educaţie artistică | Art education

     
 

Cuvinte de înghiţit | Words to swallow

 
Eu voi rosti cuvintele şi tu le vei picta
I will come up with the words and you will paint them
 
 

Nici o imagine disponibilă | No image available

 
Gemeni | Twins
 
 

Ding-dong vrăjitoarea a murit | Ding-dong the witch is dead

 

Fără sens, fals şi străin mie | Meaningless, false and not mine

 
 
Vin imediat | I'll be right back
 
Şomerii | The unemployed
 
 
Dezgustător…vă rog nu aşteptaţi | Loathing...please, don't wait
 
Buzunarul | The pocket
 
 
Frumos | Beautiful
 

Prietenul galeriei | Friend of the gallery

 
   
   

Film horror | Horror film

 

CONTACTE

pentru a afla mai multe detalii despre proiect contactaţi-ne la:

tel: + (373) 69 171010
email: gmoberliht.org.md
skype: oberliht
http://archive.oberliht.com/GM.html

 

CONTACTS

for more detailes don't hesitate to contact us at:

tel: + (373) 69 171010
email: gmoberliht.org.md
skype: oberliht
http://archive.oberliht.com/GM.html