oberliht | proiecte | supliment Oberliht | galeria mObilă | resurse | download | contacte

 

afiş (imprimă şi transmite mai departe)
Ivan TUDEK CV
fluturaş

Jocul s-a terminat?

Ivan TUDEK
1 - 31 mai, 2008

"dragostea e speranţă - să o prindem cu cîrlige!"
Ivan TUDEK

Vorbind de rolul jocului în dezvoltarea fiinţei umane, Vygotsky (1) spune că în joc copilul creează o situaţie imaginară; că jocul este acea platformă unde copilul face uz în mod spontan de abilitatea sa de a separa sensul de obiect fără să conştientizeze acest lucru. Crearea unei situaţii imaginare este prima manifestare a emancipării copilului, el operînd cu un sens alienat în situaţii reale. În acelaşi timp, copilul, pe această cale îşi elaborează o importantă îndemînare pentru o funcţiune de succes cînd se va maturiza.

Ivan TUDEK, student al academiei de arte din Zagreb (Croaţia), reclamează în lucrările sale dreptul său la joc. Fără a evita responsabilităţile el utilizează arta pentru a rezista proceselor de standardizare, agresiunii vizuale ale consumerismului din ce în ce mai predominant şi dictaturii deseori dogmatice ce alcătuieşte cadrul educaţiei artistice, creînd zone de exprimare liberă, extensii destăinuite din imaginaţie îmbogăţite cu peisajul imaginar încă prezent al copilăriei. Folosind în instalaţiile sale materiale efemere şi puţin costisitoare (aţă, fir metalic, carton, pînză), multiplicînd unul şi acelaşi obiect pentru a provoca percepţii vizuale, pentru a extinde posibilităţile de vizualizare creînd un gen de iluzie optică, apariţii, el încearcă să separe obiectul de sensul pe care acesta îl poartă, inversînd procesele cognitive, astfel creînd un nou joc.

“Jocurile copilăriei mele – bumerangul şi aruncările de rachete sau simplele jocuri de câmp, jocurile de apă, astăzi le asociez cu o puternică expresie şi un mare voltaj al vieţii pe care vreau să o prezint prin semnificaţia simbolurilor jocului din trecut.”

Născut în 1983, Uvan TUDEK admiră mult vulcanele, lava şi paraşutismul.

(1) Lev Vygotsky (1896- 1934), psiholog, specialist în psiholingvistică, educaţie, psihologia în şcoală, educaţia timpurie a copilului. A fondat psihologia cultural-istorică.

text - Nataša BODROŽIĆ
selecţie lucrări - Nataša BODROŽIĆ, Vanja ŽANKO
traducere - Vadim ŢÎGANAŞ

 

poster (print and forward to the others)
Ivan TUDEK CV
flyer

Game over?

Ivan TUDEK
May 1 - 31, 2008

“love is hope, lets take the peg and let us catch it!”
Ivan TUDEK

Speaking of the role of play in human development, Vygotsky (1) states that in play a child creates an imaginary situation; that play is the place where a child spontaneously makes use of his ability to separate meaning from an object without knowing he is doing it. The creation of an imaginary situation is the first manifestation of the child’s emancipation. The child operates with an alienated meaning in a real situation. In the same time an important skill for successful functioning in adulthood has been created.

Ivan Tudek, art academy student from Zagreb (Croatia) in his work reclaims his right to the game. Without avoiding responsibility, using art to resist processes of standardization, visual aggression of prevailing consumerism and dictates of often-dogmatic frame of art education, he creates zones of free expression, unburdened extensions of his own imagination enriched with still vivid imaginary of his childhood. Using precarious, cheap materials in his installations (thread, wire, carton, cloth) multiplying the very same object to provoke visual senses, to expand possibilities of visualization creating some sorts of visual illusions, apparitions, he tries to separate object from its meaning, reversing cognitive processes, creating the new play.

"My childhood games – boomerang and racquets launching or just plain watering, water plays, today I associate with strong expression and high voltage of life that I would like to show through the meaning of symbols of the game from the past."

Born in 1983. Ivan Tudek highly admires volcanoes, lava and parachutes.

(1) Lev Vygotsky (1896- 1934), psychologst, specialist in developmental psychology, psycholinguistic, education, school psychology, early childhood education. He was the founder of cultural-historical psychology.

text - Nataša BODROŽIĆ
selection of works - Nataša BODROŽIĆ, Vanja ŽANKO

 
Fatamorgana 1 (Miraj 1) 2008
tehnică mixtă, pînză, acrilic
90 x 200 cm

 

Fatamorgana 1 (Mirage 1) 2008
combined technique, tissue, acrylic
90 x 200 cm

Fatamorgana 2 (Miraj 2) 2008
tehnică mixtă, pînză, acrilic
80 x 90 cm
 
Fatamorgana 2 (Mirage 2) 2008
combined technique, tissue, acrylic
80 x 90 cm
Fatamorgana 3 (Miraj 3) 2008
tehnică mixtă, pînză, acrilic
110 x 160 cm
 
Fatamorgana 3 (Mirage 3) 2008
combined technique, tissue, acrylic
110 x 160 cm
Unealtă 2008
fir roşu, lipici (instalaţie pe perete)
90 x 100 cm

"(…) Citind lucrarea “O crimă perfectă” a lui Jean Baudrillard am înţeles că în conformitate cu autorul cărţii, eu, în lucrarea aceasta, am ucis realul prezentînd în mod virtual activitatea mea. Mă voi opune acestui fapt prin a spune că orice lucrare, inclusiv cea de faţă nu reprezintă o realitate care poate fi măsurată.”
 
Tool 2008
red thread, glue (wall installation)
90 x 100 cm

(…) Reading Jean Baudrillard’s “The perfect crime” I realize that according to the author, in this work, I committed murder of the real by virtual presentation of the act that I was really doing. I oppose to this by claiming that every work, including this one, is non measurable reality.”
 
Rachetele şi bumerangurile 2007
carton, acrilic
5 x 15 m
instalat în Slavonski Brod, Croaţia
 
Racquets and boomerangs 2007
carton, acrylic
5 x 15 m
installed in Slavonski Brod, Croatia
 
Paraşută 2007
sîrmă roşie 3 mm (instalaţie pe perete)
4 x 2,5 m
 
Parachute 2007
red wire 3 mm (wall installation)
4 x 2,5 m
 
 
Vulcan 2008
sîrmă roşie 3 mm, lipici (instalaţie pe perete)
80 x 50 cm
 
Volcano 2008
red wire 3 mm, glue (wall installation)
80 x 50 cm
Pioni 2007
carton 1 mm (compoziţie pe podea)
2 x 3 m
 
Pawns 2007
carton 1 mm (floor composition)
2 x 3 m

CONTACTE

pentru a afla mai multe detalii despre proiect contactaţi-ne la:

tel: + (373) 69 171010
email: gmoberliht.org.md
skype: oberliht
http://archive.oberliht.com/GM.html

 

CONTACTS

for more detailes don't hesitate to contact us at:

tel: + (373) 69 171010
email: gmoberliht.org.md
skype: oberliht
http://archive.oberliht.com/GM.html