comunicat de presă
invitaţie la Clubul Literar
prezentarea proiectului Un pas într-o parte
fluturaş
 
press release
invitation to the Literary Club
presentation of the A step aside project
flyer

Cronicile lui Popescu   |   24 mai - 3 iunie, 2007
un proiect de Ghenadie Popescu

CO-ORGANIZATORI

MAGASIN - Centrul Naţional de Artă Contemporană din Grenoble
Uniunea Artiştilor Plastici din RM

curatori Daphné BROTTET, Lore GABLIER, Stéphane IBARS, Vladimir Us, Elena YAICHNIKOVA

După ce a plecat din Chişinău, Moldova, la sfîrşitul lui mai 2006, Ghenadie POPESCU a călătorit cu bicicleta prin diferite ţări europene. În fiecare zi, trimitea prin diferite mijloace – telefon mobil, fax, email – unul sau cîteva mesaje cu impresii de călătorie. Adunate, aceste mesaje au constituit o cronică zilnică, Cronicile lui Popescu, conţinutul căreia divaghează de la natura epică pe care poate avea o asemenea călătorie.
Atît fizică, cît şi conceptuală, călătoria lui a revelat, treptat, o geografie dublă: pe de o parte realităţile teritoriale şi politice ale ţărilor prin care trecea şi, pe de altă parte, experienţa geografică mai reflexivă şi subiectivă ce apărea din propria circulaţie prin acele spaţii.
În fine, alegînd să meargă cu bicicleta, artistul şi-a arătat angajamentul faţă de o rezistenţă „înceată”, un protest tăcut contra accelerării lumii.

Ghenadie POPESCU

Pe parcursul anilor 90 Ghenadie POPESCU a realizat mai multe călătorii cu bicicleta, care, în contextul trecut al Moldovei post-sovietice, trebuiesc înţelese drept fapte de o puternică voinţă personală. Ilustrînd o deschidere relativă în urma colapsului regimului comunist, una din călătoriile sale, în Ungaria, efectuată cu doar 20 dolari SUA în buzunar, a avut drept destinaţie Muzeele de Artă Modernă şi Contemporană din Budapesta.
Ulterior, datorită închiderii frontierelor, puţin timp după ce au fost deschise, el nu şi-a mai putut permite să călătorească decît în România şi Ucraina.

Astăzi Ghenadie POPESCU activează în calitate de artist elaborîndu-şi discursul cu ajutorul imaginilor, obiectelor şi textelor. Pline de ironie lucrările sale pun la îndoială spaţiul ambiguu transformat în permanenţă de noile realităţi ale unui stat odată renăscut şi cuprins între două sisteme ideologice diferite.

PROGRAM | 24 mai - 3 iunie, 2007

24 mai 2007 imagini
Vernisarea expoziţiei Cronicile lui Popescu
în prezenţa lui Lore GABLIER, Franţa
Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi, UAP
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 3, Chişinău

Galeria din Hol | ora 18:00

28 mai 2007 imagini
Clubul Literar - discutarea publicaţiei Cronicile lui Popescu
un proiect de Ghenadie POPESCU
Stadionul Dinamo, Chişinău
str. Sciusev 106 A, Chişinău

Tribuna de Est | ora 17:00

29 mai 2007 imagini
Prezentarea proiectului un pas de côté (un pas într-o parte)
Prezentarea Programului Internaţional de Studii Curatoriale l'Ecole du Magasin
Prezentatori Lore GABLIER, Vladimir US

Alianţa Franceză din Moldova

str. Sfatul Ţării 18, Chişinău

sala de conferinţe | ora 14:00

Publicaţia Cronicile lui Popescu

Versiunea PDF

un pas de côté (un pas într-o parte)

Cronicile lui Popescu reprezintă o producţie a Centrului Naţional de Artă Contemporană MAGASIN din Grenoble, Franţa. Iniţial ele au fost prezentate la Die, Drôme, Franţa, în cadrul Forumului de întîlniri europene din Die (29 mai – 4 iunie 2006) organizate la iniţiativa Festivalului Est-Ouest | Est-Vest, apoi la Grenoble, în cadrul proiectului de expoziţie un pas de côté (un pas într-o parte), la propunerea Sesiunii15 a Şcolii Magasin (Program Internaţional de Studii Curatoriale) – Daphné BROTTET, Lore GABLIER, Stéphane IBARS, Vladimir US, Elena YAICHNIKOVA (http://www.ecoledumagasin.com/session15).

Proiectul un pas într-o parte a avut intenţia de a întelege şi a chestiona arta şi spaţiile în care ea se regăseşte ca pe un domeniu public. Proiectul a constat într-un program de două săptămîni de seminarii, lecturi şi proiecţii, desfăşurat în diferite locaţii din oraşul Grenoble, Franţa. Prin aceste evenimente s-a încercat identificarea unor modele cotidiene şi artistice de rezistenţă faţă de procesul de globalizare al vieţii şi artei. Modelele potenţiale de rezistenţă şi aici facem referinţă anume la practicile de participare (acele practici angajate în procese publice de schimb şi negociere) au constituit subiectul principal al proiectului nostru. Deşi aceste practici vizează în special spaţiul public, acesta din urmă este supus în continuu procesului de privatizare. În consecinţă există tot mai puţin loc pentru negociere, tot mai puţine ocazii de a confrunta valorile artei cu cele ale societăţii, ceea ce rezultă într-o formă redusă a sensului şi posibilităţii creării acestuia.
Pe parcursul celor 15 zile ale programului, am pus la dispoziţia publicului un „spaţiu pentru documentare” în cadrul Centrului de Artă Contemporană din Grenoble – MAGASIN unde fiecare a avut acces la o selecţie de documente privind practicile de participare în artă şi arhitectură începînd cu anii ’60, şi la eseuri teoretice privind transformarea spaţiului public. De asemenea am invitat şi prezentat o serie de proiecte artistice, al căror proces de elaborare a prevalat în importanţă asupra formei obiectului.

Mai multe despre proiectul un pas de côté aflaţi la:
http://ecoledumagasin.com/session15/index_un_pas_de_cote.html

Prezentarea Cronicilor lui Popescu la Chişinău, la Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi, între 24 mai – 3 iunie 2007 este co-organizată în parteneriat cu Centrul Naţional de Artă Contemporană MAGASIN din Grenoble, Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova şi Editura Bernard Carlier din Valence.

PARTENERI

Editura Bernard Carlier, Valence
Clubul Literar, Chişinău
Alianţa Franceză din Moldova
Societatea Culturală ARTERA
Stadionul Dinamo, Chişinău

SPONSORI

TAXI 1422, Jurnal de Chişinău, Timpul

CONTACTE

pentru a afla mai multe detalii despre proiect contactaţi-ne la:

tel: + (373) 69 171010
email: infooberliht.org.md
skype: oberliht
http://archive.oberliht.com

 

The Popescu Chronicles   |   May 24 - June 3, 2007
a project by Ghenadie Popescu

CO-ORGANIZERS

MAGASIN - National Centre of Contemporary Art from Grenoble
Union of Artists of Republic of Moldova


curators Daphné BROTTET, Lore GABLIER, Stéphane IBARS, Vladimir Us, Elena YAICHNIKOVA

After leaving Chişinău, Moldova, at the end of May 2006, Ghenadie Popescu realised a bicycle trip throughout different countries in Europe. Everyday, he sent b
y various possible means – mobile phone, fax or email – one or several messages recounting his travel impressions. Once collected, these messages made up a daily chronicle, The PopescuChronicles, a kind of log, whose content was voluntarily “offbeat” regarding the epic nature such a trip might convey.
Both physical and conceptual, his trip gradually revealed a dual geography: on the one hand, the territorial and political realities of the countries he passed through and, on the other, the more reflexive and subjective geographical experience, arising from his own circulation within theses spaces.

Ultimately, by choosing to circulate by bicycle, the artist revealed his engagement of “slow” resistance, a silent protest in the face of the world’s acceleration.

Ghenadie POPESCU

During the 90’s the artist performed several actions – bicycle trips, that in the former context of post-soviet Moldova should be perceived as acts of personal will with a strong potential. Illustrating the relatively accessible openness resulting in the collapse of the communist regime, one of his trips, to Hungary, realized with only 20 US Dollars in his pocket, had the Modern and Contemporary Art Museums in Budapest as final destination.
Afterwards, because of the closure of the borders, shortly after they had been opened, he could not afford it anymore with exception of going to Romania and Ukraine.

Today Ghenadie Popescu works as an artist building his discourse with the help of images, objects and texts. Full of irony, his works question the ambiguous space continuously reshaped by the new realities of the reborn state lost in between two different ideological systems.

PROGRAM | May 24 - June 3, 2007

May 24, 2007 images
Opening of the exhibition The Popescu Chronicles
invited guest Lore GABLIER, France
Exhibition Centre Constantin Brâncuşi, UAP
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 3, Chişinău

The Hall Gallery | 6 pm

May 28, 2007 images
Literary Club - discussing the publication The Popescu Chronicles
a project by Ghenadie POPESCU
Dinamo Stadium, Chişinău
str. Sciusev 106 A, Chişinău

Eastern Tribune | 5 pm

May 29, 2007 images
Presentation of the project un pas de côté (a step aside)
Presentation of the International Curatorial Training Program l'Ecole du Magasin
Presentation by Lore GABLIER, Vladimir US

French Alliance from Moldova

str. Sfatul Ţării 18, Chişinău

sala de conferinţe | 2 pm

Publication The Popescu Chronicles

PDF version

un pas de côté (a step aside)

The Popescu Chronicles were commissioned by the MAGASIN – National Centre of Contemporary Art from Grenoble, France. They were first exhibited in Die, Drôme, France, within the frame of the European meetings of Die (May 29th  - June 4th 2006) organized by the Festival Est-Ouest | East-West and then, in Grenoble during the last of the exhibition un pas de côté (a step aside) curated by the Session15 of the École du Magasin  – Daphné BROTTET, Lore GABLIER, Stéphane IBARS, Vladimir US, Elena YAICHNIKOVA (http://www.ecoledumagasin.com/session15).

The intent of a step aside was to understand and interrogate the field of art and its physical spaces, as public sphere. The project consisted in a fifteen-day program of events (lectures, readings, projections), which took place in various places in the city of Grenoble, France. These events were concerned with the question of daily and artistic forms of resistance to globalization of life and art. As potential forms of resistance, what we understood as participatory practices (those practices engaged in processes of public exchange and negotiation) was the central concern of our project. Although these practices purportedly take place in the public realm, the latter has become increasingly subject to privatization. As a consequence there is less and less place for negotiation, less and less possibility of confronting the values of art with those of society which results in reduction form of meaning and its creation.
During the 15 days of the program, we opened a „space for documentation” inside le MAGASIN – Centre National d’Art Contemporain de Grenoble where the public had access to selected documentation concerning participatory practices in art and architecture since the early 60’s as well as theoretical essays concerning the transformation of the public sphere. We are also comissioned and presented a number of artists’ projects whose elaboration was more important to us then the object form.

More about the project a step aside you can find here:
http://ecoledumagasin.com/session15/index_a_step_aside.html

The presentation of The Popescu Chronicles in Chişinău, at the Exhibition Centre Constantin Brâncuşi, from May 24 to June 3, 2007 is co-organized in partnership with the Magasin – National Centre of Contemporary Art from Grenoble, Union of Artists of Republic of Moldova and the publishing house Bernard Carlier.

PARTNERS

Publishing House Bernard Carlier, Valence
Literary Club, Chişinău
French Alliance from Moldova
ARTERA Cultural Society
Dinamo Stadium, Chişinău

SPONSORS

TAXI 1422, Jurnal de Chişinău, Timpul

CONTACTS

for more
detailes don't hesitate to contact us at:

tel: + (373) 69 171010
email: infooberliht.org.md
skype: oberliht
http://archive.oberliht.com