10 februarie, 2009 - prezentare publică, Centrul pentru Artă Contemporană din Kiev, Ucraina - comunicat de presă
6 - 10 iulie, 2009 - Posibilitatea oraşului, acţiune publică cu participarea lui Tonka MALEKOVIĆ şi Ion FISTICANU - comunicat de presă
7 iulie, 2009 - Posibilitatea oraşului, prezentare publică cu participarea lui Tonka MALEKOVIĆ şi Ion FISTICANU - comunicat de presă
9, 16, 21, 28 iulie, 2009 - În aşteptarea CHIOŞC-ului, proiecţie de filme la ARThotel - selecţie de Nataša BODROŽIĆ - comunicat de presă
25 iulie, 2009 - Ceva în comun?, proiecţie de scurtmetraje şi artă video experimentală din Croaţia - selecţie de Nataša BODROŽIĆ - comunicat de presă
24 octombrie, 2009 - MONSTRAŢIA în contextul artei ruse, curator Vadim LUNGUL - comunicat de presă
31 octombrie, 2009 - lansare APARTAMENT DESCHIS, de Ştefan RUSU - comunicat de presă
17 noiembrie - 1 decembrie, 2009 - vernisajul expoziţiei Proiectul CHIOŞC, Galeria VN, Zagreb, Croaţia - comunicat de presă
19 - 31 martie, 2010 - vernisajul expoziţiei My home este casa ta, APARTAMENT DESCHIS, Chişinău - comunicat de presă
7 - 16 aprilie, 2010 - vernisajul expoziţiei Protest în vînt, concert No Shagga, APARTAMENT DESCHIS, Chişinău - comunicat de presă
16 - 23 aprilie, 2010 - Chişinău - INTERVENŢII POETICE, cu Răzvan ŢUPA - program public
16 - 23 aprilie, 2010 - Chişinău - INTERVENŢII POETICE, cu Răzvan ŢUPA - harta
9 - 19 mai, 2010 - Însemnările Cetăţenilor pentru un Atlas al Spaţiului Public din Chişinău - apel de participare
9 - 19 mai, 2010 - Însemnările Cetăţenilor pentru un Atlas al Spaţiului Public din Chişinău - program
9 - 19 mai, 2010 - Însemnările Cetăţenilor pentru un Atlas al Spaţiului Public din Chişinău, un seminar de 10 zile organizat de Vladimir US (Oberliht), Nataša BODROŽIĆ (Slobodne veze), Vadim ŢÎGANAŞ (Oberliht), Dave PABELLON (AREA Chicago) şi Daniel TUCKER (AREA Chicago) - comunicat de presă
24 iulie, 2010 - Tîrg Cultural de Vechituri - CUVINTELE - comunicat de presă

 

February 10, 2009 - public presentation, Center for Contemporary Art, Kiev, Ukraine - press release
July 6 - 10, 2009 - The possibility of the city, public action with participation of Tonka MALEKOVIĆ and Ion FISTICANU - press release
July 7, 2009 - The possibility of the city, public presentation with participation of Tonka MALEKOVIĆ and Ion FISTICANU - press release
July 9, 16, 21, 28, 2009 - Waiting for CHIOSC, film screenings at ARThotel - selection by Nataša BODROŽIĆ - press release
July 25, 2009 - Something in common?, experimentl film and video art screening from Croatia - selection by Nataša BODROŽIĆ - press release
October 31, 2009 - launch of FLAT SPACE project, by Ştefan RUSU - press release
November 17 - December 1, 2009 - opening of the CHIOSC project exhibition, VN Gallery, Zagreb, Croatia
March 19 - 3, 2010 - opening of the My home este casa ta exhibition, FLAT SPACE, Chisinau
April 7 - 16, 2010 - opening of the Wind protest exhibition, concert with No Shagga, FLAT SPACE, Chisinau
April 16 - 23, 2010 - ChisinEU - POETIC INTERVENTIONS, with Razvan TUPA - public program
April 16 - 23, 2010 - Chisinau - POETIC INTERVENTIONS, with Razvan TUPA - the map
May 9 - 19, 2010 - Notes for Peoples' Atlas of Pulbic Space in Chisinau - call for participation
May 9 - 19, 2010 - Notes for People's Atlas of Pulbic Space in Chisinau - program
May 9 - 19, 2010 - Notes for People's Atlas of Pulbic Space in Chisinau, a 10 days long seminar organized by Vladimir US (Oberliht), Nataša BODROŽIĆ (Slobodne veze), Vadim ȚÎGANAȘ (Oberliht), Dave PABELLON (AREA Chicago), and Daniel TUCKER (AREA Chicago) - press release
July 24, 2010 - Cultural Flea Market - WORDS - press release

CHIOŞC - info point cultural
(spaţiu autonom de diseminare a informaţiei cu caracter cultural)

director de proiect, curator – Vladimir US [md]
co-curator - Nataša BODROŽIĆ [hr]

Proiectul CHIOŞC vine drept o premisă pentru colaborare la nivel european, preluînd drept punct de plecare caracterul social, cultural, istoric dar şi cel politic şi economic al Republicii Moldova.
Din punct de vedere conceptual CHIOŞC-ul ocupă o nişă liberă de orice control instituţional, oferind o platformă unui număr divers de iniţiative atît cunoscute cît şi marginalizate de pe loc şi din regiune, care caută să interacţioneze cu un public divers şi să ofere vizibilitate unor artişti, curatori, lucrători din domeniul culturii care operează în domeniul public.

Proiectul CHIOŞC intenţionează să prezinte diversitatea şi bogăţia unor practici artistice din majoritatea ţărilor care formează continentul european prin a:
- invita profesionişti din domeniul artistic să participe în activităţile CHIOŞC-ului cu expoziţii, ateliere, proiecţii, prezentări ş. a.
- distribui produse culturale şi artistice;
- colecta informaţii şi a le face să circule în reţele locale şi internaţionale (portale culturale, liste de discuţii ş. a.);
- documenta schimbările care au loc în structura socială şi culturală a oraşului.

Stabilind un “birou pentru artă” (platformă publică interdisciplinară pentru manifestare, întîlnire, comunicare, schimb) noi dorim să promovăm arta contemporană şi cultura tinerilor în spaţiul public, să atragem atenţia asupra importanţei acesteia în procesul de tranziţie, prin a întări reţeaua locală şi a dezvolta reţeaua internaţională de operatori şi profesionişti din domeniul culturii.

FLAT SPACE / SPAŢIU DESCHIS

Titlul proiectului: SPAŢIU DESCHIS pentru galeria mObilă / 2008-09
Proiect pentru spaţiul public al oraşului Chişinău realizat de Ştefan RUSU

 

CHIOŞC - cultural info point
(autonomous space for dissemination of cultural information)

project director, curator - Vladimir US [md]
co-curator - Nataša BODROŽIĆ [hr]

The project CHIOŞC (kiosk) aims to establish the premises for collaboration in Europe and worldwide, taking the social, cultural and historical but also political and economic character of Republic of Moldova as a starting point.
Conceptually, the project CHIOŞC represents a place free of institutional control aiming to provide a platform to a wide range of renown but also marginalized initiatives from the local level and from the region, searching to interact with different publics and to offer visibility to artists, curators and cultural workers operating within the public domain.

CHIOŞC intends to present the diversity and richness of different art practices carried out in most parts of European continent by:
- Inviting art professionals participate in CHIOŞC’s activities (exhibitions, workshops, screenings, talks etc.
- Distributing cultural and artistic products;
- Collecting information and letting it circulate through local and international networks (cultural portals, mailing lists etc.);
- Documenting changes taking place in city’s cultural tissue.

By establishing an “art bureau” (interdisciplinary public platform for manifestation, meeting, sharing, exchange) we wish to promote contemporary art and youth culture in public space, to state its importance in the process of transition by strengthening the local and developing the regional and international network of cultural operators and professionals.

FLAT SPACE / SPAŢIU DESCHIS

Project title: FLAT SPACE for mObile gallery / 2008-09
A project for the public space for the city of Chisinau designed by Ştefan RUSU

Ştefan RUSU, FLAT SPACE / SPAŢIU DESCHIS, plan

Scurtă descriere:
Punctul de pornire pentru spaţiul FLAT SPACE / SPAŢIU DESCHIS, un spaţiu destinat proiectului galeriei mObile (din cadrul proiectului CHIOŞC), a fost interesul pentru spaţiul privat delimitat de standartele societăţii socialiste, care încă reprezintă un element vizual puternic în peisajul social şi urban al oraşului Chişinău.

FLAT SPACE / SPAŢIU DESCHIS este o replică funcţională a unui apartament, care cuprinde elementele de bază a unui habitat de tip socialist: bucătăria, baia, camera de zi şi un balcon. Transparenţa este un principiu important al proiectului, deoarece acesta este lipsit de pereţii exteriori (singurii pereţi existenţi vor fi cel de pe faţadă şi peretele interior), şi va funcţiona ca un spaţiu deschis pentru prezentări publice şi evenimente culturale. Elementele apartamentului urmînd stilistica unei schiţe tehnice sînt sugerate (prin incizie) direct pe suprafaţa podelei (vezi imaginea nr. 3).

FLAT SPACE / SPAŢIU DESCHIS va fi separat de un perete interior creînd astfel două încăperi pentru prezentări publice. Ambele camere vor găzdui proiecte realizate în Chişinău de artiştii selectaţi pentru programul de rezidenţă al galeriei mObile. Pereţii interiori ai apartamentului vor funcţiona ca şi ecrane pentru proiecţii ţi prezentări.

FLAT SPACE / SPAŢIU DESCHIS are două funcţii principale:

1. Interiorul FLAT SPACE / SPAŢIU DESCHIS va funcţiona în calitatea unui spaţiu deschis यi unei platforme interdisciplinare (vezi imaginea nr. 1) unde Asociaţia Oberliht va dezvolta un program cu publicul şi evenimente de artă vizuală, inclusiv lecturi în public, performance, discuţii publice, lansări de carte şi proiecţii de film printre altele.

2. Faţada principală aparţinînd OPEN FLAT / SPAŢIU DESCHIS va reprezenta un fragment al blocului socialist de apartamente cu balcon care va găzdui un punct de informare (vezi imaginea nr. 2) conceput pentru diseminarea informaţiei – a publicaţiilor de artă contemporană şi altor evenimente culturale.

 

Short description:
The point of departure for the FLAT SPACE space conceived for the mObile gallery project (in the frame of CHIOŞC project) was the interest for the private space limited by socialist society standards, which still represents a strong visual element of contemporary urban and social landscape of the city of Chisinau.

The FLAT SPACE is a functional replica of an apartment that comprises the basic components of a typical socialist habitat: the kitchen, the bathroom, the living room and the balcony. The transparency is an important feature of the project since the apartment has no external walls (with the exception of the façade) and it will function as an open space for public presentations and cultural activities. The elements of the apartment are suggested and marked as a technical sketch depicted directly on its floor (see the plan-image 3).

The wall creating two rooms designated for public presentations separates the FLAT SPACE. The rooms will host the projects realized in Chisinau by the artists selected for the mObile gallery artist in residence program. The wall will function as a screen during the presentations.

The FLAT SPACE has 2 main functions:

1.The interior of the FLAT SPACE will function as an open space and interdisciplinary platform (see the side façade-image 1), where Oberliht Young Artist Association will organize public programs and visual art events including public readings, performances, public talks, book launches, film projections among others.

2. The main façade of the FLAT SPACE features a piece of a socialist flat building with a balcony that will host a info-point (see the main façade-image 2) in charge of dissemination of information/publications related to contemporary art practices and other cultural events.

 
 
 

Ştefan RUSU, FLAT SPACE / SPAŢIU DESCHIS, machetă

PARTNERS

Revista STARE de URGENŢĂ, Chişinău, se doreşte un spaţiu interactiv oferit diferitor grupuri de creaţie exponente ale culturii româneşti. Proiectul de revista Stare de Urgenţă uneşte un număr mare de scriitori, artişti, intelectuali, critici literari, din România şi din Republica Moldova, dar şi din alte regiuni unde se înregistrează prezenţa unei culturi literare şi artistice inovatoare, astfel facilitînd interacţiunea între acestea prin stabilirea unor contacte directe, încurajarea unor proiecte de colaborare şi schimb cultural, identificarea şi promovarea tinerelor talente, informarea şi formarea unui nou cititor, promovarea literaturii şi artei cu implicaţii sociale. link
Începînd cu decembrie 2007 Asociaţia Oberliht editează suplimentul Oberliht, un spaţiu de 4 pagini A3 dedicat artei şi culturii contemporane din Moldova, care apare împreună cu revista Stare de Urgenţă. link

Vizura Aperta, Zagreb, este o asociaţie care promovează arta contemporană în diverse medii de cooperare interdisciplinară din domeniul vieţii publice. Susţine cooperarea interculturală, arta internaţională şi teoria schimbului. Asociaţia a fost iniţiată drept o extensie a activităţilor "Vizura Aperta-Momiano", festival de artă contemporană. link

Asociaţia Slobodne Veze, Zagreb, este o organizaţie din Zagreb care organizează întîlniri cu publicul larg şi se ocupă cu explorarea critică a practicilor artistice de pe scena internaţională. Încurajează întîlnirile, discuţiile, schimbul, şi este activă şi în afara Croaţiei. Este o continuare a proiectului “Asociaţiile libere, practicile artei contemporane pe scena internaţională astăzi”, care a demarat în Zagreb începînd cu 2007. link

Centrul de Artă Contemporană din Kiev

Studio – Asociaţia Tinerilor Artişti din Budapesta este o organizaţie profesionistă, care a funcţionat timp de mai multe decenii, oferind întotdeauna un răspuns dinamic artei curente şi problemelor sociale. Obiectivul asociaţiei este de a facilita emergenţa şi lucrul membrilor săi în viaţa culturală şi artistică. Ea realizează stabilirea contactelor profesionale, prezenţa membrilor săi în rezidenţele din Ungaria şi cele internaţionale, îi asigură cu informaţii şi cu support organizaţional. Asociaţia de asemenea ajută curatorii ungari şi pe cei străini de a intra în contact cu tînăra scenă a artei ungare şi de a iniţia colaborări. link

UNAgaleria este spaţiul expoziţional al Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti, proiectat ca punct de contact, sprijinire şi informare al studenţilor, cadrelor didactice, invitaţilor şi partenerilor noştri. Aici se organizează expoziţii, conferinţe, ateliere deschise şi mese rotunde care promovează imaginea universităţii şi calitatea exerciţiului teoretic şi practic–expoziţional. În fiecare an, aici au loc aproximativ 20 de expoziţii de artă românească şi internaţională, însoţite de dezbateri teoretice şi de ateliere de discuţie. Se acordă atenţie egală fiecărui limbaj artistic – pictură, sculptură, arte decorative, fotografie, artă video, obiect, instalaţie, performance etc, prezentate fie în cadrul unor manifestări de grup, fie ca expoziţii personale – un accent deosebit avîndu-l proiectele interdisciplinare.
Programul anual al galeriei se lansează prin sesiuni de proiecte semestriale; propunerile vin din partea studenţilor sau a cadrelor didactice ale universităţii ori din partea unor artişti şi curatori invitaţi. link

AREA Chicago
AREA Chicago Artă/Cercetare/Educaţie/Activism este o publicaţie şi o serie de evenimente dedicate cercetării, sprijinirii şi conectării în reţea a mişcărilor sociale, politice şi culturale locale. link

PARTENERI LOCALI

Muzeul Naţional de Artă al Moldovei
Filarmonica Naţională Serghei Lunchevici
Sala cu Orgă
Teatrul Satiricus I. L. Caragiale
Teatrul Rus de Stat A. P. Cehov
Uniunea Latină (Biroul din Republica Moldova)
Centrul pentru Artă Contemporană, Chişinău [ksa:k]
Asociaţia pentru Dezvoltarea Dansului Modern
OWH TV Studio
Asociaţia ARTIstudio
Revista de Literatură, Artă şi Atitudine Stare de Urgenţă
Clubul Literar
Grupul Human Zone

Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală din Moldova

FINANȚATORI

Proiectul CHIOŞC prezintă rezultatele obţinute în cadrul proiectului INTERVENŢII3 realizat în 2008.

Proiectul beneficiază de sprijinul Fundaţiei Culturale Europene, Direcţiei Cultura, Preturii sectorului Centru şi Buiucani a Municipiului Chişinau, Uniunii Latine (Biroul din Republica Moldova), Insitutului Cultural Român prin Programul CANTEMIR (2008), CEC ArtsLink, Gulliver Connect, Alianţei Franceze din Moldova şi Henkel România.

 

PARTNERS

STATE of EMERGENCY magazine, Chisinau, aims to become an interactive space run by different creative groups relevant for Romanian culture. The project State of Emergency unites a big number of writers, artists, intellectuals, literary critics from Romania and Republic of Moldova, but also from other regions where the presence of an artistic and literary innovative culture is registered, in this way enabling the interaction between them by establishing direct contacts, encouraging cultural cooperation and exchange projects, identifying and promoting young talents, informing and forming new readers, promoting literature and art with a strong social focus. link
Beginning with December 2007 Oberliht Association is editing the Oberliht supplement, a 4 pages A3 space dedicated to contemporary art and culture from Moldova, that appears together with SoE magazine. link

Vizura Aperta, Zagreb, has the aim to promote contemporary art practices in various media as well as interdisciplinary cooperation in different domains of public life. It incourages intercultural cooperation, international art and theory exchange.
It was initiated as an extension of the activities started with "Vizura Aperta-Momiano", international contemporary art festival. link

Slobodne Veze, Zagreb (Loose Associations, contemporary art practices) is Zagreb based organization dealing with critical research on international art practices and potentials of their wider reception. It encourages encounter, discussion and exchange, and is active internationally. It is founded as a sequel of the project "Loose associations, contemporary art practices on the international scene today" running in Zagreb since 2007. link

Centrer for Contemporary Art, Kiev

The Studio of Young Artists Association, Budapest, is a professional organisation, which has been functioning for more decades always giving dynamic responses to current art and social issues.
The objective of the association is to facilitate the emergence and the work of its members in the cultural and artistic life. We foster the establishment of professional contacts, our members’ presence in Hungarian and international exhibitions and residencies, and we provide them with information and organizational support. The association also helps Hungarian and foreign curators and artists to get in contact with the young Hungarian art scene and to build collaborations. link

UNAgaleria , Bucharest, is an exhibition space of the National University of Art from Bucharest that serves as a contact point, place of information for students, professors, guests and partners. Its activities include organization of exhibitions, conferences, open workshops and round tables that promote the image of the university and the quality of the theoretic exercise and exhibition practice. Every year the gallery hosts about 20 Romanian and international art exhibitions, with theoretical debates and workshops. It gives equal attention to every artistic language – painting, sculpture, decorative arts, photography, video, installation, performance, etc, that are present in group manifestations, or personal exhibitions – an important accent is on interdisciplinary projects.
The annual program of the gallery is launched through projects related to University program schedule; the proposals come from students or professors from the university or from artist and curators that are invited. link

AREA Chicago
AREA Chicago Art/Research/Education/Activism is a publication and event series dedicated to researching, supporting and networking local social, political and cultural movements. link

LOCAL PARTNERS

National Museum of Art of Moldova
Serghei Lunchevici National Philarmonics
Organ Hall
Satiricus I. L. Caragiale Theatre
A. P. Cehov State Russian Theatre
Latin Union (office from Republic of Moldova)
Center for Contemporary Art, Chisinau [ksa:k]
Modern Dance Development Association
OWH TV Studio
ARTIstudio Association
State of Emergency magazine
Literary Club
Human Zone
Group
National Museum of Ethnography and Natural History of Moldova

FINANCIAL SUPPORT

The project CHIOŞC presents the results of the INTERVENTIONS3 project realized in 2008.

It receives support from the European Cultural Foundation, Cultural Department of city of Chisinau, Center and Buiucani Districts of city of Chisinau, Latin Union (office from Republic of Moldova) Romanian Cultural Institute through CANTEMIR Program (2008), CEC ArtsLink, Gulliver Connect, French Alliance Moldova and Henkel Romania.

CONTACTE

pentru mai multe detalii nu ezitați să ne contactați la:

tel/fax: + (373 22) 286317
email: infooberliht.org.md
skype: oberliht
http://archive.oberliht.com

 

CONTACTS

for more detailes don't hesitate to contact us at:

tel: + (373 22) 286317
email: infooberliht.org.md
skype: oberliht
http://archive.oberliht.com