dosar de presă
fluturaş
afiş
 
dossier de presse
flyer
affiche

CAFEKULTOUR 2008
17 - 23 aprilie, 2008

Cronicile lui Popescu

18 aprilie - 10 mai, 2008

ORGANIZATOR
Centrul Cultural Francez din Timişoara, România link

«Într-o societate din ce în ce mai urbanizată şi deschisă comunicării, mobilitatea capătă o importanţă deosebită, înzestrându-se cu valori sociale, economice şi culturale determinante.
Posibilităţile de mişcare ale indivizilor, bunurilor, informaţiilor şi accesul la toate punctele esenţiale ale oraşului reprezintă exigenţe sociale esenţiale, căci ele condiţionează calea spre casă, loc de muncă, cultură, spre relaţiile familiale şi activităţile din timpul liber.
Timpul şi locul de mişcare devin astfel leitmotive ale vieţii urbane, în care dezvoltarea noilor tehnologii joacă un rol important.
»

L'Institut pour la ville en mouvement (Franţa)

Din anul 2005 când a avut loc şi prima ediţie a « Cafekultour, Săptămâna cafenelelor », acest eveniment, organizat în parteneriat de către Centrul Cultural Francez şi Centrul Cultural German din Timişoara, se bucură de un succes tot mai mare.  
Răspunzând, la origine, lipsei de spaţii culturale alternative în oraş, animând barurile şi cafenelele pentru întâlnirea cu un public nou, tânăr – este adevărat că în Timişoara barurile şi cafenelele oferă o veritabliă alternativă pentru difuzarea şi promovarea culturilor emergente în oraş – cele două centre au fost susţinute de o municipalitate interesată să dinamizeze oraşul (cartierele, locuitorii acestora, … ) şi s-au orientat  spre un public adesea tânăr şi avid de nou.

« Cafekultour, Săptămâna cafenelelor » prezintă în 2008 cea de-a patra sa ediţie, având acelaşi concept ca în anii precedenţi : timp de o săptămână, o serie de manifestări culturale organizate în fiecare seară într-o altă cafenea / într–un alt bar din oraş, manifestări aflate sub semnul diversităţii. Diversitatea exprimărilor artistice dar şi diversitate culturală.

La această a patra ediţie , « Cafekultour, Săptămâna cafenelelor » se va axa în mod special pe tânăra creaţie, culturile emergente, si abordează tema « Mişcare şi mobilitate ».

PARTENERI
MAGASIN - Centru Naţional de Artă Contemporană din Grenoble
Asociaţia Oberliht


În cadrul proiectului CAFEKULTOUR 2008 organizat de CCF Timişoara au participat artistul Ghenadie POPESCU şi curator-ul Vladimir US cu proiectul Cronicile lui Popescu, pe care l-au prezentat timişorenilor. Expoziţia a avut loc la Librăria Cărtureşti Mercy şi a fost precedată de conferinţa Practicile curatoriale contemporane din Moldova şi Franţa oferită de Vladimir US la Facultatea de Arte a Universităţii de Vest din Timişoara.
Mai multe despre proiectul Cronicile lui Popescu aflaţi aici: link

PROGRAM

16 aprilie 2008 imagini
Conferinţa Practicile curatoriale contemporane din MD şi FR
Facultatea de Arte a Universităţii de Vest din Timişoara
str. Oituz nr. 4, Timişoara
Sala 108 | ora 16:00

18 aprilie 2008 imagini
Vernisarea expoziţiei Cronicile lui Popescu
Librăria Cărtureşti Mercy
str. Mercy nr, 7, Timişoara

Ceainărie | ora 18:00

CONTACTE

pentru a afla mai multe detalii despre proiect contactaţi-ne la:

tel: + (373) 69 171010
email: infooberliht.org.md
skype: oberliht
http://archive.oberliht.com

 

CAFEKULTOUR 2008
Avril 17 - 23, 2008

Les Chroniques Popescu
Avril 18 - Mai 10, 2008

ORGANIZER

Centre Culturel Francais Timişoara, România link

« Dans une société toujours plus urbanisée et communicante, les mobilités prennent une importance croissante et revêtent une valeur sociale, économique, culturelle déterminante.
Les possibilités de déplacement des individus, des biens et des informations et l’accessibilité de tous les lieux de la ville constituent des exigences sociales essentielles car elles conditionnent l’accès à l’habitat, à l’emploi, à l’éducation, à la culture, aux relations familiales, aux loisirs.
La qualité des temps et des lieux du mouvement devient de ce fait une variable clé de la vie urbaine dans laquelle le développement des nouvelles technologies joue un rôle majeur. »

L'Institut pour la ville en mouvement (France)

Depuis 2005 et la première édition de «CAFEKULTOUR, la semaine des cafés », cet événement organisé en partenariat par le Centre Culturel Français et le Centre Culturel Allemand de Timisoara, a pris une dimension accrue dans la ville de Timisoara.
Répondant à son origine au manque d’espaces culturels alternatifs de la ville, investissant les bars et cafés à la rencontre de nouveaux publics - il est vrai qu’à Timisoara les espaces des bars et des cafés offrent une véritable alternative à la diffusion et la promotion des cultures émergentes dans la ville -, les deux centres ont été largement soutenus par une municipalité soucieuse de dynamiser la ville dans ces différentes composantes (quartiers, populations,…) et se sont tournés vers un public souvent jeune, et avide de nouveauté.

« CAFEKULTOUR, la semaine des cafés » présente en 2008 sa quatrième édition, sous un concept identique aux années précédentes : investir chaque soir cafés et bars de la ville, pour 7 jours de manifestations culturelles placées sous le signe de la diversité. Diversité des expressions artistiques, mais aussi diversité culturelle.

Pour sa quatrième édition, « CAFEKULTOUR, la semaine des cafés » se tournera plus particulièrement vers la jeune création, les cultures émergentes, et aborde le thème plus particulier de « Mouvement et mobilité ».

PARTNERS
MAGASIN - Centre National d'Art Contemporaine du Grenoble
Oberliht Association

As part of CAFEKULTOUR 2008 project organized by the French Cultural Centre in Timişoara the artist Ghenadie POPESCU together with curator Vladimir US were invited to present to the local audience The Popescu Chronicles project. The exhibition was organized in Cărtureşti Mercy bookshop and was preceded by The contemporary curatorial practices in Moldova and France presentation offered by Vladimir US that took place at the Art Faculty of Timişoara Vest University.
More about The Popescu Chronicles you can find here: link

PROGRAM

April 16, 2008 images
Presentation The contemporary curatorial practices in MD & FR
The Art Faculty of Timişoara Vest University
Oituz str. nr. 4, Timişoara
Room 108 | 4 pm

18 aprilie 2008 images
Opening of the exhibition The Popescu Chronicles
Cărtureşti Mercy bookshop
Mercy str. nr, 7, Timişoara

Teahouse | 6 pm

CONTACTS

for more
detailes don't hesitate to contact us at:

tel: + (373) 69 171010
email: infooberliht.org.md
skype: oberliht
http://archive.oberliht.com